Darwin (1872) page 125 — “Cat terrified”

dawin cat 1